flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Нормативно-правові акти, які визначають компетенцію, завдання, функції суду

Конституція України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Кримінальний процесуальний кодекс України  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/4651-17

Цивільний процесуальний кодекс України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Кодекс адміністративного судочинства України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/2747-15

Кодекс України про адміністративні правопорушення http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/80731-10,80732-10

Закон України «Про судовий збір» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3674-17

Закон України «Про доступ до судових рішень» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3262-15

Закон України «Про державну службу»  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Закон України «Про звернення громадян»  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/393/96-%D0%B2%D1%80

Указ Президента України «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/449/2017/paran61#n61

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ» http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0173750-13

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції             про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду»  http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0168750-11

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання» http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v1087750-17

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/740-2006-%D0%BF

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене Рішенням Ради суддів України http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/vr030414-10

Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України https://court.gov.ua/userfiles/PravPovPracSudu.pdf

Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16

Кодекс суддівської етики  https://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki(1).pdf